Algemene voorwaarden2021-06-14T08:29:44+00:00

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1 Opdrachtnemer; medewerker van de Uitgelaten Hond in Bussum.
1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en).
1.3 Opdracht; het uitlaten van honden.
1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten
worden.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij
daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei
vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
2.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden
en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene
voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in
eerdere uitgaven van deze documenten.
2.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel gevestigd te
Hilversum. Onder nummer 32163786
2.4 Op de overeenkomst inclusief algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het
Burgelijk Wetboek van toepassing.

Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtnemer
3.1 De hond(en) wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken
adres door de opdrachtnemer.
3.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
3.3 Opdrachtnemer is door ondertekening van de algemene voorwaarden gemachtigd om
de hond(en) uit te laten.
3.4 Opdrachtnemer laat de hond(en) gedurende minimaal 60 minuten uit.
3.5 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om.
3.6 Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders
afgesproken.
3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De
opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake
is van een dergelijke omstandigheid.
3.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te
zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken
vooraf mee te delen aan opdrachtgever.
3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij
van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder
haar hoede gestelde, honden of personen.
3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en)
een gedrag ontwikkelen die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in
groepsverband.
3.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de
hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet met de
groep mee te nemen.
3.12 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien de opdracht niet tot slecht uit te
voeren is door hevige weersomstandigheden zoals sneeuw, ijs en storm de opdracht te
staken.
3.13 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade toegebracht aan de woning
door natte en/of vieze honden.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de nodige entingen, waaronder
kennelhoest, ontvangt.
4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen
vlooien, wormen en teken.
4.3 Opdrachtgever is WA verzekerd, de hond(en) is (zijn) opgenomen in de polis.
4.4 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische
zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een
belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de
opdrachtnemer, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.
4.5 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.
4.6 Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is.
Indien de hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken worden de kosten van de
geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.
4.7 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig op de hoogte wordt gesteld
van loopsheid en eventuele ziektes van de hond(en).
4.8 Kiest de opdrachtgever er bewust voor om zijn/haar teef niet te laten steriliseren, óf minimaal één maal loops te laten worden,
dan worden de uitlaatdagen in de periode’s van loopsheid van de teef, en zij dus niet mee kan met
de uitlaat,in rekening gebracht. Het steriliseren van de teef is een voorwaarde om mee te mogen en kunnen blijven wandelen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheidsstelling
5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door
opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische
zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is
welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers
van de honden gedeeld.
5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht
door opdrachtnemer, aan de hond(en).
5.3 Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de
opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige
sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge
van een vieze of natte hond.
5.5 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever moet
worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe
schade.
5.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke
blijven bij het uitvoeren van de opdracht.
5.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen
of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes,
verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 6 – Betalingen
6.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van
contante betaling of betaling per bank/giro van de verstuurde rekenening. Betalingstermijn is 7 dagen.
6.2 De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk de dag van tevoren voor
18.00 door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft
afgezegd wordt het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht.
6.3 Indien de betaling binnen 30 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10 %
van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 60 dagen niet voldaan is volgt een
verhoging van 20% van het totale bedrag.
6.4 Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal de opdrachtnemer de
dienstverlening met onmiddellijke ingang beeïndigen en zullen de incassokosten op de
opdrachtgever verhaald worden.
6.5 Strippenkaarten hebben een maximale geldigheidsduur van 12 maanden vanaf de op de strippenkaart vermelde datum. Tegoeden van strippenkaarten worden op geen enkele wijze gerestitueerd. Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij verlies, beschadiging of diefstal wordt geen restwaarde gecompenseerd.
6.6 Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen dient te geschieden vóór aanvang van een nieuwe maand.

Call Now ButtonBel direct