Algemene voorwaarden2023-05-14T13:18:31+00:00

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1 Opdrachtnemer; medewerker van de Uitgelaten Hond in Bussum.
1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en).
1.3 Opdracht; het uitlaten van honden.
1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten
worden.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij
daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei
vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
2.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden
en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene
voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in
eerdere uitgaven van deze documenten.
2.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel gevestigd te
Hilversum. Onder nummer 32163786
2.4 Op de overeenkomst inclusief algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het
Burgelijk Wetboek van toepassing.

Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtnemer
3.1 De hond(en) wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken
adres door de opdrachtnemer.
3.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
3.3 Opdrachtnemer is door ondertekening van de algemene voorwaarden gemachtigd om
de hond(en) uit te laten.
3.4 Opdrachtnemer laat de hond(en) gedurende minimaal 60 minuten uit.
3.5 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om.
3.6 Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders
afgesproken.
3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De
opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake
is van een dergelijke omstandigheid.
3.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te
zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken
vooraf mee te delen aan opdrachtgever.
3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij
van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder
haar hoede gestelde, honden of personen.
3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en)
een gedrag ontwikkelen die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in
groepsverband.
3.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de
hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet met de
groep mee te nemen.
3.12 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien de opdracht niet tot slecht uit te
voeren is door hevige weersomstandigheden zoals sneeuw, ijs en storm de opdracht te
staken.
3.13 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade toegebracht aan de woning
door natte en/of vieze honden.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de nodige entingen, waaronder
kennelhoest, ontvangt.
4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen
vlooien, wormen en teken.
4.3 Opdrachtgever is WA verzekerd, de hond(en) is (zijn) opgenomen in de polis.
4.4 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische
zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een
belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de
opdrachtnemer, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.
4.5 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.
4.6 Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is.
Indien de hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken worden de kosten van de
geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.
4.7 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig op de hoogte wordt gesteld
van loopsheid en eventuele ziektes van de hond(en).
4.8 Kiest de opdrachtgever er bewust voor om zijn/haar teef één maal loops te laten worden,
dan worden de uitlaatdagen in de periode van loopsheid van de teef, en zij dus niet mee kan met
de uitlaat, in rekening gebracht.
Het steriliseren van de teef na de eerste loopsheid is een voorwaarde om mee te mogen en kunnen blijven wandelen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheidsstelling
5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door
opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische
zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is
welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers
van de honden gedeeld.
5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht
door opdrachtnemer, aan de hond(en).
5.3 Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de
opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige
sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge
van een vieze of natte hond.
5.5 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever moet
worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe
schade.
5.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke
blijven bij het uitvoeren van de opdracht.
5.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen
of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes,
verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 6 – Betalingen en abonnementen.

6.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van
een door de opdrachtgever zelf te regelen maandelijkse periodieke overboeking per bank, vóór aanvang van de volgende maand. ( vooruitbetaling)
6.2 De opdrachtgever dient een afzegging uiterlijk 24 uur van te voren door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd kan er niet worden ingehaald.
6.3 Een afzegging, feestdag of vakantiedag kan worden ingehaald binnen 3 weken, of bij uitzondering binnen twee maanden. Inhalen mag ook op een andere dag dan op de reguliere gereserveerde wandeldagen. Inhalen geschiedt altijd op basis van beschikbaarheid, en is een service, géén verplichting vanuit de Uitlaatservice.
6.4. Uiteraard kunnen extra wandelingen buiten het abonnement om afgenomen worden, op basis van beschikbaarheid. Deze worden dan apart verrekend, door middel van een Tikkie of overschrijving, aan het einde van de maand waarin de extra wandelingen plaatsvonden.
6.5 .De abonnementskosten worden aan het eind van elke maand gefactureerd ( vooruitbetaling), ongeacht of de hond wel of niet meewandelt, totdat het abonnement wordt stopgezet. Dit zijn dus 12 vaste maandtermijnen. Hierin is voor een periode van 5 weken per jaar rekening gehouden met dat de hond niet meewandelt vanwege wederzijdse vakanties.
6.6. Indien er door extreme weersomstandigheden, bijscholing of ziekte van de opdrachtnemer niet gewandeld kan worden, blijven de gemiste wandelingen beschikbaar als inhaaldagen. Bij langere ziekte van een werknemer geldt er een maand “eigen risico” daarna kan in overleg het abonnement bevroren worden, maar geldt nog wel een tarief van 7,50 per dagen dat de hond normaal gesproken meewandelt. Bij definitieve opzegging vervalt deze regel uiteraard.
6.6.Er geldt een opzegtermijn van 1 maand bij 1 en 2 keer per week wandelen, en twee maanden bij 3,4 en 5 keer per week wandelen.
6.7. Een loopse teef kan in de regel zo’n 4 weken niet mee met de uitlaatservice. Is de loopsheid voorbij, dan moet er alsnog rekening worden gehouden met een nog eventuele sterke aanwezige geur, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de teef dan alsnog niet meekan. Deze periode, inclusief de nasleep, valt binnen het abonnement en wordt dus gewoon doorberekend.
6.8. Bij langdurige afwezigheid van de hond ( langer dan een maand) door revalidatie, ziekte, tijdelijke verhuizing naar andere locatie, kan het abonnement worden bevroren, maar worden er 7,50 euro reserveringskosten berekend voor het vrijhouden/de reservering van de vaste gereserveerde plekken.
6.9. Wilt u vrijheid blijheid en niet deelnemen aan een abonnement? Koop dan een kaart met losse wandelingen. Echter, er is dan nooit garantie voor een plek, u kunt op zondagen voorafgaand aan de start van een nieuwe week informeren of er op bepaalde dagen plek is voor uw hond. Geldigheidsduur 6 maanden.

Bel direct